SWA Starrebos Hilvarenbeek

2011

Een doorlopende leerlijn en zachte overgangen tussen de verschillende – clusters van – groepen uit de onderwijsvisie vormen de belangrijkste uitgangspunten voor de opzet van het gebouw. Om een ruime kern van gemeenschappelijke functies als speellokalen (podiumfunctie), gymzaal en aula is een doorlopende route vormgegeven waarlangs kinderen zich ontwikkelen. Naast onderwijs is er aan deze route ook ruimte voor opvang (bso, kov, psz), zorgondersteuning (centrum jeugd en gezin) en dagbesteding (Amarant). Doorontwikkelingen in opvang en dagarrangementen is gekozen om in een groot deel van het gebouw een grote diversiteit van activiteiten
als toneel, koken, mediatheek, snoezelen en handvaardigheid door kinderen zelfstandig, of onder begeleiding te laten ondernemen. Er wordt gestart in stamgroepen waarin overdag onderwijs wordt gegeven. Nabij alle groepslokalen zijn leerpleinen gesitueerd waar kinderen individueel of in kleinere of grotere groepen aan taken kunnen werken. Een van de speellokalen kan worden ingezet voor thema onderwijs.

Om het gebouw passend te maken bij de belevingswereld van zijn gebruikers én bij de schaal van de omgeving op de locatie is gekozen om vier gelede bouwblokken (representatief voor het huisvesten van meerdere gebruikers) te koppelen door één dakvlak (representatief voor de nieuwe gezamenlijke identiteit). De uitstekende daken en verhoogde speelplaats vormen een verbinding tussen het binnen met zijn context, het buiten. Het gebouw heeft zijn gezicht en hoofdentree aan de Schoolstraat, waar ook het lang parkeren is gesitueerd. Door de situering van de school ontstaat een “beschut” speelplein. Door gebruik te maken van de bestaande groenstructuur én deze verder met elementen in de terreininrichting te versterken wordt deze beschutting nog verbeterd. Een nieuwe doorgaande
langzaam verkeersroute zorgt voor een duidelijke eenduidige logistieke organisatie van het komen en gaan, het halen en brengen van kinderen. In het plan is zowel bij stedenbouwkundige, verkeerskundige en architectonisch-functioneel bouwkundige aspecten rekening gehouden met verschillende toekomst scenario’s.